Forretningsbetingelser

 

1.OMFANG OG ANVENDELSE
1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter eller tjenesteydelser, som sælges gennem dette websted  af: SARL La Bessonne., som driver forretning på adressen 2710 rte de Bras, FR 83143 Le Val. (henvisninger til os”, “vi” eller “vores” anvendes i overensstemmelse hermed) til (b) dig, køber (henvisninger til “dig” eller “din” anvendes i overensstemmelse hermed).

1.2 Når du afgiver en bestilling på dette websted, accepterer du at overholde disse Vilkår. Hvis du er en ‘forbruger’ (som køber uden for din virksomheds område), så vil disse Vilkår ikke påvirke de lovbestemte rettigheder, som ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til gældende lov.

1.3 Som forbruger har du en juridisk “betænkningstid”, hvor du uden følger kan afbestille ordren uanset årsag. Denne periode er:
1.3.1 FOR PRODUKTER: indtil fjorten (14) dage efter produkternes leveringsdato.
1.3.2FOR TJENESTEYDELSER: op til fjorten (14) dage efter den dato, hvor vi accepterer din ordre.

1.4 Denne ret til at annullere ophører:
1.4.1 Ved bestilling af tjenesteydelser, hvis leveringen af disse tjenesteydelser påbegyndes med din accept, inden betænkningstiden udløber.
1.4.2 Ved bestilling af software, hvis du pakker softwaren ud eller tager den i brug.
1.4.3 Ved bestilling af skræddersyede eller tilpassede produkter, som er fremstillet specifikt efter din bestilling, hvis tilpasningen med din accept er begyndt, inden betænkningstiden udløber.

1.5 Alle anmodninger om annullering skal være skriftlige (herunder ved fax eller e-mail) og skal sendes til:
SARL La Bessonne,2710 rte de Bras, FR 83143 Le Val.

Anmodningen vil blive opfattet som givet på: den dag, den blev leveret til ovennævnte adresse (hvis personligt leveret); poststemplets dato (hvis sendt pr. post); fax-dato (hvis sendt pr. fax); dato for e-mail til ovennævnte adresse.

1.6 Hvis du benytter ovennævnte ret til at annullere, skal du drage rimeligt omsorg for alle produkter i din besiddelse og (for egen regning) enten: returnere dem til os (eller til vores autoriserede repræsentant) eller gøre dem tilgængelige til afhentning (afhængigt af, hvad der kræves af os). Hvis du har betalt på forskud, bliver beløbet refunderet inden for 30 dage fra meddelelse om annulleringen.

1.7 Dette gælder desuden for alle rettigheder, du har i henhold til den gældende returneringspolitik på dette websted og vilkårene nedenfor. Hvis du har brug for flere oplysninger om dine rettigheder, skal du kontakte os.

2. TILBUD, GODKENDELSE OG ACCEPT
2.1 Alle priser, tilbud og beskrivelser, der angives eller henvises til på dette websted, er med forbehold af tilgængelighed, udgør ikke et tilbud og kan trækkes tilbage eller revideres når som helst inden vores udtrykkelige accept af din ordre (som beskrevet nedenfor).

2.2 Vi gør vores bedste for at sikre, at alle varer, der vises på webstedet, er tilgængelige, men vi kan ikke garantere, at alle varer er på lager eller umiddelbart tilgængelige, når du afgiver din bestilling. Vi kan afvise din bestilling (uden ansvar), hvis vi ikke er i stand til at behandle eller opfylde den. I dette tilfælde refunderer vi enhver forudbetaling, du har foretaget for denne vare. 2.3 En ordre, som er afgivet af dig, udgør et tilbud fra dig til os om at købe Produkter eller Tjenesteydelser på disse Vilkår og afgives med forbehold for vores efterfølgende accept. Der er ikke indgået nogen aftale mellem os, før vi udtrykkeligt har godkendt din ordre.

2.4 Inden en sådan accept kan en automatisk e-mail-bekræftelse på din ordre blive genereret. Bemærk, at en sådan automatisk bekræftelse ikke udgør en formel accept af din ordre.

2.5 Vores accept af din ordre er gyldig, og aftalen indgås på det tidspunkt, hvor vi afsender det bestilte Produkt eller hvor vi accepterer at levere eller en Leverandør påbegynder levering af Tjenesteydelsen (“Accept”).

2.6 Vi fører muligvis register over modtagne ordre, bekræftelser, accepter og andre kontaktoptegnelser i en rimelig periode efter Accept. Vi er muligvis i stand til at forsyne dig med kopier efter skriftlig forespørgsel; men du skal sørge for selv at udskrive en kopi af alle sådanne dokumenter og disse Vilkår til eget brug.

3. DINE ERKLÆRINGER
3.1 Du erklærer, at oplysninger, som gives af dig ved afgivelse af din ordre, er opdaterede, præcise og tilstrækkelige til, at vi kan imødekomme din ordre. Du erklærer også, at du har juridisk ret til at indgå en aftale.

3.2 Du er ansvarlig for vedligeholdelse og hurtig opdatering af dine kontooplysninger hos os, så de er præcise og fuldstændige, og for at holde disse oplysninger (og en eventuel adgangskode, du modtager fra os for at kunne få adgang til Webstedet og/eller købe Produkter) fortrolige for uvedkommende.

3.3 Medmindre andet er aftalt eller påkrævet ifølge gældende lov, gælder enhver garanti, som gives i forbindelse med Produkterne eller Tjenesteydelserne, kun for dig under den forståelse, at du er bruger og ikke forhandler af disse Produkter eller Tjenesteydelser.

3.4 Ingen garanti, intet løfte eller anden forpligtelse skal anses for afgivet eller påtaget på vores vegne eller på vegne af Produktets producent, licensgiver eller leverandør uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Priser, der skal betales for Produkter eller Tjenesteydelser, er de, som er gældende på tidspunktet for afsendelse eller levering, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Priser kan være angivet på Webstedet eller i en ordrebekræftelse, men den gældende pris i tilfælde af uoverensstemmelse er den pris, som er meddelt dig på vores Accept. Hvis prisen på et Produkt eller en Tjenesteydelse stiger eller hvis vi ændrer beskrivelsen af et Produkt eller en Tjenesteydelse i perioden fra afgivelsen af din ordre til vores Accept, er du berettiget til at annullere din ordre og modtage fuld refundering. Hvis du vælger at fastholde ordren, vil denne blive leveret i henhold til den ændrede pris og/eller beskrivelse.
4.2 Priser er (medmindre andet er anført) i den valuta, der er angivet på Webstedet, og er gyldige i 30 dage.
4.3 Vi har ret til på ethvert tidspunkt inden vores Accept at trække en eventuel rabat tilbage og/eller at revidere priser for at tage højde for stigninger i udgifter, herunder men ikke begrænset til udgifter til materialer, transport, arbejdskraft eller stigning i eller pålæggelse af eventuel skat, told eller anden afgift og enhver variation i valutakursen. Vi forbeholder os også ret til at underrette dig om enhver fejl i Produktbeskrivelser eller fejl i prisangivelse, inden produktet afsendes. Hvis du i denne situation vælger at fortsætte med opfyldelse af ordren, accepterer du, at Produktet eller Tjenesteydelsen leveres i overensstemmelse med en sådan revideret beskrivelse eller pris.4.4 De steder, vi leverer til, er angivet på Webstedet (“Område”). Medmindre andet er angivet, er de angivne priser:
4.4.1 eksklusive omkostningerne til forsendelse eller transport til det aftalte leveringssted inden for Området (udgifterne hertil er oplyst på Webstedet); og
4.4.2 inklusive moms og eventuel anden skat eller afgift, som (hvor gældende) skal tillægges den pris, der skal betales;
Du accepterer at betale for forsendelse eller transport af Produkterne, da disse udgifter er specificeret af os på købstidspunktet.
4.5 Betalingen skal foretages inden levering og på den måde, der er angivet på Webstedet (og ikke på nogen anden måde, medmindre vi på forhånd har accepteret det).
4.6 Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse Vilkår eller på Webstedet, skal betalingen foretages fuldt ud til trods for ethvert krav om manglende levering eller defekter.
4.7 Vi vil debitere kreditkort eller hævekort ved afsendelse af Produktet eller påbegyndelse af levering af Tjenesteydelserne. Vi forbeholder os retten til at kontrollere betalinger med kreditkort eller hævekort inden Accept..
4.8 Når betalingen faktureres, skal hver faktura være forfalden eller betales fuldt ud inden for tredive (30) dage fra den relevante fakturadato. Hvis du på noget tidspunkt ikke betaler et beløb, der er forfaldent på den relevante forfaldsdato, kan vi beslutte, at alle fakturerede beløb, som på denne dato er ubetalte, forfalder til omgående betaling.
4.9 Intet modkrav eller fradrag kan fratrækkes en forfalden betaling uden vores skriftlige accept. Vi kan også skride til handling mod dig for prisen for Produkter på ethvert tidspunkt, efter betaling er forfalden, selvom ejerskab til disse Produkter endnu ikke er overgået til dig.
4.10Enhver forlængelse af kreditten til dig kan til enhver tid ændres eller trækkes tilbage. Renter påløber dagligt på beløb, som har overskredet betalingsfristen, med det højst tilladte beløb, som er tilladt i henhold til gældende lov fra forfaldsdatoen, og indtil vi modtager det fulde beløb (uanset om det er før eller efter dom). Du skal på forlangende sikre os imod uventede udgifter i forbindelse med inddrivelse af forfaldne beløb.

5. AFBRYDELSE
5.1 Hvis du begår en konkursbegrundende handling eller indgår en tvangsakkord uden for konkurs med kreditorer, eller der udstedes en retskendelse imod dig, eller hvis du foretager eller udsættes for lignende handlinger pga. gæld, eller hvis vi har grund til at tro, at du ikke er i stand til at betale din gæld, når den er forfalden; eller hvis du ikke betaler et beløb på forfaldsdatoen eller ikke overholder nogen af disse Vilkår, så kan vi uden præjudice for nogen af vores andre rettigheder gøre følgende:-
5.1.1 Stoppe alle Produkter i forsendelse; og/eller
5.1.2 Indstille yderligere leveringer af Produkter; og/eller
5.1.3 Stoppe eller indstille levering af Tjenesteydelser; og/eller
5.1.4 Med skriftlig underretning at ophæve din ordre og alle eller visse andre aftaler imellem os og dig..

6. LEVERING OG RISIKO
6.1 Leveringstider/datoer angivet på Webstedet, i en eventuel ordrebekræftelse, accept eller andetsteds er kun skønnet. Vi bestræber os på at overholde disse tider eller datoer, men vi påtager os ikke at sende Produkter og/eller påbegynde levering af Tjenesteydelser på en bestemt dato eller datoer og skal ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til forsinkelser eller manglende overholdelse af disse.
6.2 Levering skal ske til en gyldig adresse inden for det Område, der er angivet af dig, og er afhængig af Accept (“Leveringsadresse”). Du skal kontrollere Leveringsadressen på enhver bekræftelse eller accept, vi giver, og straks underrette os om fejl eller udeladelser. Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for ekstra udgifter, der opstår som følge af ændringer, du foretager i Leveringsadressen, efter at du har afgivet en ordre.
6.3 Hvis du afviser eller går glip af leveringen af Produkter, som leveres i overensstemmelse med disse Vilkår, vil enhver risiko for tab eller beskadigelse af Produkterne alligevel overgå til dig uden præjudice for eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, vi har:-
6.3.1 Vi er berettiget til omgående betaling af det fulde beløb for de Produkter eller Tjenesteydelser, der er leveret, og til enten at foretage levering på den måde, vi skønner passende, eller at opbevare Produkterne for din risiko;
6.3.2 Du er forpligtet til på anmodning at betale alle udgifter til opbevaring af Produkter og alle ekstra udgifter, der påløber som resultat af en sådan afvisning eller manglende levering;
6.3.3 Vi er berettiget til 30 dage efter den aftalte leveringsdato at disponere over Produkter på en sådan måde, som vi skønner, og kan modregne eventuelle indtægter ved salg mod den sum, du er skyldig.
6.4 Undtagen i det omfang, det følger af ufravigelige rettigheder, du har som forbruger i henhold til gældende lov, er du ikke berettiget til helt eller delvist at afvise Produkterne grundet ufuldstændig levering, og du skal betale det fulde beløb til trods for ufuldstændig levering eller manglende levering, medmindre du underretter os skriftligt om ethvert krav inden for 7 dage fra den seneste modtagedato i den relevante faktura eller levering, hvorefter du skal betale for den mængde, der faktisk er leveret.
6.5 Når vi delleverer Produkter, udgør hver dellevering en separat aftale, og enhver defekt i en eller flere delleveringer skal ikke berettige dig til at afvise aftalen i sin helhed eller til at annullere eventuelle efterfølgende delleveringer.
6.6 Medmindre andet fremgår af disse Vilkår, overgår risiko for tab eller beskadigelse af Produkterne til dig ved levering eller når Produkterne er bragt i din besiddelse eller overdraget til en fragtmand eller transportør, som er fremskaffet af dig, afhængigt af hvilken begivenhed der indtræffer først.

7. AFVISNING, BESKADIGELSE ELLER TAB UNDER TRANSPORT
7.1 Du er ansvarlig for at kontrollere Produkterne ved levering og for at sikre dig, at de er i tilfredsstillende stand, i overensstemmelse med deres beskrivelse og komplette. Du kan returnere købte Produkter i henhold til disse Vilkår eller en eventuel gældende Returneringspolitik, der henvises til på Webstedet.
7.2 Undtagen som beskrevet ovenfor og under enhver gældende Returneringspolitik og afhængigt af eventuelle rettigheder, du har i henhold til gældende lov, som ikke kan tilsidesættes eller begrænses af disse Vilkår:
7.2.1 skal vi ikke være ansvarlige for, og du skal ikke være berettiget til at afvise Produkter eller Tjenesteydelser, bortset fra i tilfælde af:
(a) skader på eller tab af Produkter eller nogen del deraf under transport (hvor Produkterne transporteres af vores egen transportør eller af en fragtmand på vores vegne), hvor vi underrettes herom inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af Produkterne;
(b) defekter ved Produkter (som ikke er forårsaget af nogen handling, forsømmelse eller fejl fra din side), som meddeles os skriftligt inden for 30 dage fra modtagelse af Produkterne.
(c) mangelfuld udførelse af Tjenesteydelser (som ikke er forårsaget af nogen handling, forsømmelse eller fejl fra din side), som meddeles os skriftligt inden for 5 dage fra det tidspunkt, hvor en sådan defekt bliver synlig.
7.2.2 skal vi ikke være ansvarlige for skader eller tab, som opstår pga. mangelfuld installation af Produkterne; pga. brug af Produkterne i forbindelse med andet defekt, uegnet eller mangelfuldt installeret udstyr; forsømmelse fra din side; ukorrekt brug eller brug på en måde, der ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer eller instruktioner.
7.2.3 hvor der er en mangel eller manglende levering eller enhver defekt i eller beskadigelse af et Produkt eller en Tjenesteydelse, kan vi efter vores eget valg:
(a) (i tilfælde af mangel på Produktet eller manglende levering) godtgøre enhver sådan mangel eller manglende levering og/eller
(b) i tilfælde af manglende eller mangelfuld udførelse af en Tjenesteydelse, godtgøre en sådan manglende eller mangelfuld udførelse ved at levere tjenesteydelsen igen eller ved at betale udgifterne til at få tjenesteydelsen leveret igen; og/eller
(c) i tilfælde af beskadigelse eller defekter i Produktet og i overensstemmelse med enhver gældende Returneringspolitik:
(i) erstatte eller reparere Produktet, når du returnerer Produktet; eller;
(ii) levere tilsvarende varer; eller
(iii) betale udgiften til erstatning af varerne eller til erhvervelse af tilsvarende varer;
7.3
7.3.1 Er du forbruger, er du uanset bestemmelserne i pkt. 7.2 berettiget til at rejse krav i tilfælde af en mangel ved et leveret Produkt eller Tjenesteydelse, hvis dette sker indenfor rimelig tid. Rejser du krav indenfor 2 måneder fra det tidspunkt, hvor du har opdaget en mangel, anses dette for sket indenfor rimelig tid.
7.3.2 Er du forbruger, kan du uanset uanset bestemmelserne i pkt. 7.2 i tilfælde af en rettidigt påberåbt mangel efter eget valg kræve afhjælpning af manglen, omlevering, forholdsmæssigt afslag i købesummen eller ophæve købet. Tilbyder vi at foretage afhjælpning eller omlevering og det sker indenfor rimelig tid, kan du dog ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller ophæve købet.

8. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR
8.1 I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DETTE TILLADES EFTER EVENTUELLE UFRAVIGELIGE RETSREGLER, SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR (HVADENTEN FOR FORSØMMELSE, BRUD PÅ KONTRAKT, FORKERT FREMSTILLING (UNDTAGEN HVIS SVIGAGTIG) ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE PRISEN PÅ DE DEFEKTE, BESKADIGEDE ELLER IKKE-LEVEREDE PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (BESTEMT AF NETTOPRISEN, DER FAKTURERES/OPKRÆVES AF DIG) MED HENSYN TIL ENHVER ENKELT FOREKOMST ELLER RÆKKE AF FOREKOMSTER. SELV HVIS VI ER GJORT OPMÆRKSOM HERPÅ, SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR:
8.1.1 SÆRLIGE, STRAFFERETLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER; ELLER
8.1.2 DIN MANGLENDE EVNE TIL AT FORETAGE BESTILLINGER ELLER TAB AF INDKOMST, INDTÆGT, FORTJENESTE, KONRAKTER, DATA, GOODWILL ELLER BESPARELSER.
8.2 MEDMINDRE ANDET FREMGÅR AF UDTRYKKELIGE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅR, UDELUKKES ALLE BETINGELSER, VILKÅR, GARANTIER OG INDESTÅELSER (UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE VED SÆDVANE, ALMINDELIG LOV ELLER PÅ ANDEN MÅDE) HERMED. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB, BESKADIGELSE ELLER PERSONSKADE, UANSET OM DET SKYLDES DEFEKT MATERIALE, FORKERT HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HVORDAN DET END OPSTÅR, OG UANSET OM DET SKYLDES VORES (ELLER VORES MEDARBEJDERES ELLER REPRÆSENTANTERS) FORSØMMELSE, UNDTAGEN I DET OMFANG, HVOR GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FORSÆTSLIG SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER GROV FORSØMMELSE ELLER ANDRE ‘FEJL’.
8.3 VI FRASKRIVER OS IKKE ANSVAR FOR (1) DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES (ELLER VORES MEDARBEJDERES ELLER AUTORISEREDE REPRÆSENTANTERS) FORSØMMELSE ELLER (2) SVIG.
DE FØLGENDE YDERLIGERE VILKÅR GÆLDER FOR ‘FORBRUGERE’ (SOM IKKE KØBER PRODUKTER SOM LED I DERES VIRKSOMHED):
8.4 INTET I DISSE VILKÅR SKAL VÆRE ELLER OPFATTES SOM BEGRÆNSENDE ELLER UDELUKKENDE VORES ELLER EN PRODUCENTS, LICENSGIVERS ELLER LEVERANDØRS ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR ET SÅDANT ANSVAR I HENHOLD TIL UFRAVIGELIGE RETSREGLER I DIT OMRÅDE IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES VED AFTALE.
8.5 DISSE VILKÅR PÅVIRKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIGE FORBRUGERLOVE. DU KAN HÅNDHÆVE DISSE RETTIGHEDER EFTER ØNSKE. DETTE MEDFØRER, AT DU ER BESKYTTET I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I KØBELOVENS § 76, STK 1, NR. 1 TIL 3, HVOREFTER DER FORELIGGER EN MANGEL VED ET PRODUKT, HVIS PRODUKTET IKKE SVARER TIL DEN BETEGNELSE, HVORUNDER DET ER SOLGT, HVIS VI ELLER TIDLIGERE SALGSLED HAR GIVER URIGTIGE OPLYSNINGER OM PRODUKTET (SOM IKKE FØR KØBET ER BERIGTIGET), HERUNDER PÅ INDPAKNING, GENNEM ANNONCER ELLER I ANDRE MEDDELSER ELLER HVIS VI HAR FORSØMT AT GIVE OPLYSNINGER OM FORHOLD SOM VI VIDSTE ELLER BURDE HAVE VIDST HAVDE BETYDNING FOR DIN BEDØMMELSE AF PRODUKTET. DET BETYDER VIDERE, AT DU VIL VÆRE BERETTIGET TIL AT KRÆVE ERSTATNING, I DET OMFANG VI HAR HANDLET I STRID MED ALMINDELIG HÆDERLIGHED, VI HAR GIVET DIG VILDLEDENDE OPLYSNINGER VI IKKE HAVDE FØJE TIL AT ANSES FOR KORREKTE, VI HAR FORSØMT AT GIVE DIG OPLYSNINGER OM EN MANGEL SOM VI KENDTE ELLER BURDE KENDE, PRODUKTET SAVNER EGENSKABER SOM VI HAR TILSIKRET ELLER HVIS EN MANGEL EFTER KØBETS INDGÅELSE ER FORÅRSAGET AF OS.

9. BIBEHOLDELSE AF EJENDOMSRET
9.1 Ejendomsret til Produkterne i enhver enkelt ordre skal ikke overgå fra os til dig, før fuld betaling af prisen i henhold til denne ordre (inklusive eventuelle renter eller anden betaling, der gælder for disse Produkter). Indtil fuld betaling er foretaget for alle Produkter skal du have disse Produkter i din besiddelse som vores repræsentant og skal (afhængigt af bestemmelserne i Vilkår
9.2 nedenfor) opbevare Produkterne på en sådan måde, at de let kan identificeres som vores ejendom, og føre korrekte og præcise optegnelser, som gør det muligt for os at skelne Produkter, for hvilke der er foretaget fuld betaling, fra Produkter, for hvilke betalingen er udestående.
9.2 Hvis du sælger nogen Produkter, skal du i videst muligt omfang, der er tilladt iht. loven, opbevare (som betroede midler) hele overskuddet fra et sådant salg for os og på en separat konto. Du forpligter dig til umiddelbart efter at være blevet anmodet herom af os at overføre alle rettigheder til os vedrørende dette overskud og den separate konto og/eller alle rettigheder og krav, som du måtte have mod nogen kunde som følge af et sådant salg, indtil fuld betaling er foretaget som førnævnt, og ikke at overdrage sådanne rettigheder og krav til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige accept.
9.3 Vi forbeholder os retten til (afhængigt af gældende lov) at tage alle Produkter i besiddelse igen, hvor betaling er udestående, nægtet eller udeblevet og herefter at gensælge disse, og til dette formål giver du os hermed en uigenkaldelig ret samt licens til vores stedfortrædere og repræsentanter til at træde ind på din ejendom i den almindelige forretningstid. Dette pkt. 10.3 skal fortsat være i kraft efter afbrydelse af aftalen, uanset hvordan den er forårsaget.

10. TREDJEPARTS RETTIGHEDER
10.1 Du skal sikre os imod ethvert erstatningsansvar, retskrav og udgifter, som pådrages af eller foretages imod os som et direkte eller indirekte resultat af, at vi udfører Tjenesteydelser eller udfører arbejde på Produkterne, hvor dette er blevet gjort efter dine (eller dine repræsentanters) specifikke krav eller specifikationer og forårsager et brud eller påstået brud på eventuelle tredjeparters ejendomsret.
10.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Licensbetingelser eller andetsteds, skal vi i det videst mulige omfang, der tillades iht. loven ikke have noget erstatningsansvar over for dig i tilfælde, hvor Produkterne eller Tjenesteydelserne udgør et brud eller et påstået brud på tredjeparts ejendomsret. I det tilfælde, hvor Produkterne er eller kan blive genstand for patent, ophavsret, databaserettighed, registreret design, varemærke eller anden rettighed tilhørende tredjepart skal du henvise til de relevante betingelser fra Produktets producent og/eller licensgiver/ejer. Vi har kun pligt til at overdrage til dig sådanne rettigheder eller ejendomsret som vi har.

11. GARANTI
11.1 Alle Produktspecifikationer, detaljer og andre oplysninger på Webstedet, eller som gøres tilgængelig af os, udgør ikke andet end en generel illustration af Produkterne og udgør ikke en garanti eller et løfte fra os om, at Produkterne vil stemme overens med disse. Du skal holde dig til producentens specifikationer eller garantidokumentation for at afgøre dine rettigheder og muligheder for afhjælpning i denne henseende.
11.2 Du kan henholde dig til producentens, licensgivers eller leverandørens garanti på de leverede Produkter og skal holde dig til den relevante dokumentation, som leveres med Produktet, i dette spørgsmål. (Hvis relevant kan en Returneringspolitik også fastsætte procedurer, som gælder for reparationer eller udskiftning af defekte Produkter.)
11.3 Din ret til reparation eller udskiftning af ethvert Produkt eller enhver del eller dele heraf, som findes at være defekte, vil (undtagen hvor andet er aftalt) blive ophævet eller erklæret ugyldig, hvor:
11.3.1 Produkterne er blevet repareret eller ændret af andre personer end producenten, os eller en autoriseret forhandler; og/eller
11.3.2 defekt Produkt eller Produkter ikke er blevet returneret sammen med fulde skriftlige detaljer om de påståede defekter inden for 30 dage fra den dato, hvor sådanne Produkter blev leveret; og/eller
11.3.3 defekter skyldes (helt eller delvist) dårlig behandling, forkert brug eller opbevaring eller vedligeholdelse eller installation, eller manglende overholdelse af en producents instruktioner eller andre retningslinjer, som er udstedt eller gjort tilgængelige af os i forbindelse med de leverede Produkter.
11.4 Hvis du er forbruger har du efter købeloven visse rettigheder, der går udover ovenstående, og som nærmere beskrevet i pkt. 7.3. pkt. 8.2 og 9.5 ovenfor, hvortil der i det hele skal henvises.

12. SAMTYKKE, TOLDAFGIFTER OG EKSPORT
12.1 Hvis en licens eller et samtykke fra en regering eller anden myndighed kræves for din erhvervelse, transport eller brug af Produkterne, skal du erhverve en sådan licens eller et samtykke for egen regning og om nødvendigt dokumentere dette for os på forlangende. Undladelse af at gøre dette skal ikke give dig ret til at tilbageholde eller forsinke betaling af prisen. Alle yderligere udgifter eller afgifter, som vi pådrager os som et resultat af denne undladen, skal dækkes af dig.
12.2 Produkter, som gives i licens eller sælges til dig i henhold til disse Vilkår, kan være underlagt eksportkontrollove og reguleringer i det Område eller anden relevant retskreds, hvor du modtager leveringen af eller anvender dem. Du skal være ansvarlig for at overholde disse love og må ikke gøre noget for at bryde dem.
12.3 Artikler, som indføres i territoriet for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) udefra over en vis værdi kan være underlagt toldafgifter (f.eks. hvis udgifterne overskrider din personlige importtilladelse). Du skal muligvis betale toldafgifter, importtold og skatter, som opkræves, når Produktet når din angivne destination. Alle sådanne yderligere udgifter til toldgodkendelse eller importafgifter eller skatter skal dækkes af dig, eftersom vi ikke har kontrol over, hvor store disse udgifter er. Du skal kontakte det lokale toldkontor i den relevante retskreds for flere oplysninger om toldregler eller afgifter.

13. MEDDELELSER
14.1 Enhver meddelelse eller anden skriftlig kommunikation i forbindelse med vores aftale kan gives ved personlig overbringelse, forudbetalt post, fax eller e-mail til den seneste adresse og kontaktperson, som en part skriftligt har meddelt den anden. Dette vil også være adressen, hvor der foretages retslige handlinger på den måde, der foreskrives af loven. Undtagen som anført ovenfor i relation til annullering af forbrugerordrer, skal sådanne meddelelser eller kommunikation (hvor korrekt adresseret) anses for modtaget:
13.1.1 I forbindelse med personlig overbringelse, på datoen for levering på den relevante adresse (eller, hvis denne ikke er en hverdag, den første hverdag herefter);
13.1.2 Hvis sendt med posten, fem hverdage efter poststemplets dato;
13.1.3 Hvis sendt pr. fax, på datoen for transmissionen som dokumenteret af en rapport for gennemført transmission (eller, hvis denne ikke er en hverdag, den første hverdag herefter).
13.1.4 Hvis sendt pr. e-mail, på det tidligste af (i) e-mailen er bekræftet af modtageren som modtaget; (ii) afsenderen modtager en automatisk meddelelse, som angiver gennemført levering, eller at e-mailen er blevet åbnet; eller (iii) ved udløbet af 48 timer efter transmission, forudsat at afsender ikke har modtaget besked om mislykket transmission.

14. BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
14.1 Vi vil overholde gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og vil ikke bruge oplysninger, som kan bruges til at identificere dig personligt (“Personlige oplysninger”) ud over hvad der er anført i vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger”). Ved at sende dine personlige oplysninger i forbindelse med din ordre accepterer du, at disse Personlige oplysninger behandles for at opfylde din ordre og i overensstemmelse med Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.
14.2 I forbindelse med sikkerhed af ordre, som du afgiver til os:
14.2.1 Vores sikre serversoftware krypterer alle dine Personlige oplysninger, inklusive kreditkort- eller hævekortnummer og navn og adresse. Det betyder, at de tegn, du indtaster, konverteres til kodestykker, som derefter sendes sikkert via internettet.
14.2.2 Hvis din bank eller kreditkortudsteder holder dig ansvarlig for udgifter i forbindelse med uautoriseret brug af dit kredit- eller hævekort, vil vi dække dit ansvar op til EUR 50,00 , forudsat at den uautoriserede brug af dit kredit- eller hævekort ikke blev forårsaget af din egen svig eller forsømmelighed (eller af en person, der handlede med din bemyndigelse).
Vores erstatningsansvar i henhold til disse Vilkår gælder op til et maksimum på EUR 50,00 på kredit- eller hævekortkøb, som er foretaget vha. vores sikre server. I tilfælde af uautoriseret brug af dit kredit- eller hævekort, skal du stadig altid meddele det til din kortudsteder i overensstemmelse med dennes rapporteringsregler og –procedurer.

15. Generelt
15.1 Du må ikke tildele, overføre, opkræve eller overdrage eller forsøge at tildele, overføre, opkræve eller overdrage dine rettigheder i henhold til disse Vilkår
15.2 Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig og kan ikke anklages for brud på kontrakten for noget tab eller beskadigelse, som kan opstå som et direkte eller indirekte resultat af, at vi bliver forhindret eller forsinket i udførelsen grundet omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til force majeure, krig, optøjer, uroligheder, regeringshandlinger, eksplosion, ild, oversvømmelse, storm, ulykke, strejke, lockout, arbejdsstridigheder eller arbejderuro, sammenbrud af anlæg eller maskineri, afbrydelse af strømforsyningen eller materialeforsyningen, og i sådanne tilfælde kan vi vælge at annullere din ordre og refundere alle betalinger.
15.3 Du accepterer, at disse Vilkår afløser og annullerer alle tidligere kontrakter, aftaler og arbejdsaftaler, hvadenten de er mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller underforståede imellem os. Disse Vilkår har fortrinsret i forhold til andre betingelser og vilkår, som er indeholdt i eller omtalt andetsteds eller underforstået ved handel, praksis eller forretningsgang. Alle betingelser og vilkår, som giver indtryk af det modsatte, ekskluderes hermed i det videst mulige omfang, det er tilladt af efter gældende ret. I det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, forbeholder vi os retten til at redigere disse Vilkår uden varsel.
15.4 Ingen lempelse, forsinkelse eller overbærenhed af enten dig eller os i håndhævelsen af nogen af disse Vilkår eller forlængelse af frister fra den ene part til den anden skal påvirke eller begrænse sådanne rettigheder og bemyndigelser.
15.5 Ingen frafaldelse af nogen betingelse eller vilkår i disse Vilkår skal være gyldig, medmindre den foretages skriftligt og er underskrevet af os. Frafaldelsen af et brud på nogen Vilkår skal ikke opfattes som en frafaldelse af andre efterfølgende brud eller vilkår.
15.6 Hvis vi af nogen årsag beslutter eller hvis en retssal i en kompetent retskreds finder, at nogen bestemmelse eller del af disse Vilkår er ulovlig, ikke kan håndhæves eller er ugyldig i henhold til gældende lov i en bestemt retskreds:
15.6.1 vil disse Vilkår ikke blive påvirket i andre retskredse i det omfang, at sådan en beslutning ikke har nogen betydning; og
15.6.2 i den relevante retskreds skal resten af disse Vilkår (i det videste omfang, der tillades af loven) fortsat være gældende.

 

BactiBalance is respresented and comercialized by:
SARL La Bessonne
2710 rte de Bras
FR 83143 Le Val

 

Close